Yuko Fukushima
improved honeypot for the newsletter signup form #yukorabbit (ref. dev.to/felipperegazio/how-to-… )