زندگی میچرخد عین یک تاس امروز حکم میکنی فردا التماس